klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Produkty

Finanční leasing

Finanční leasing nových i použitých movitých věcí. Jedná se o finanční pronájem najaté věci. Produkt umožňuje rychlé a jednoduché pořízení movité věci s minimem požadovaných podkladů a se splácením s pro nájemce velice příznivým průběhem peněžního toku. Po předání předmětu nájmu má klient plátce DPH možnost si nárokovat vratku DPH nejen ve výši DPH z ceny předmětu financování (jako u úvěru), ale i DPH z finanční složky leasingu.

Výhody finančního leasingu

Klient má možnost pořídit předmět bez okamžitého výdaje hotovosti a s rozložením splácení na delší období. Sjednání a uzavření leasingové smlouvy je rychlé a jednoduché. Oproti ostatním finančním produktům je minimální rozsah nutných podkladů pro schválení financování. Je možné vyjednat speciální podmínky financování jako variabilní zůstatková hodnota, nepravidelné splácení atd. Smlouvu lze předčasně ukončit.

Výhody finančního leasingu pro podnikatele

Zlepšení peněžního toku (cash-flow) vaší firmy, leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře. Leasingové splátky lze kalkulovat i nerovnoměrně dle předpokládaných příjmů v průběhu roku. Časově rozlišené leasingové splátky jsou pro firmu klienta plně uznatelným daňovým nákladem. Jedná se o tzv. mimobilanční financování, tedy předměty financování pořízené formou leasingu ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze vaší firmy. Pro vybrané obchodní partnery se sídlem na Slovensku je naše společnost schopna realizovat financování formou leasingu se splácením v EUR.

Úvěrové financování

Úvěrové financování je využíváno podnikateli i právnickými osobami k pořízení movitých věcí, zejména dopravní techniky.  Úvěrové financování je také nepostradatelné v případě, že klient plánuje investice s podporou různých dotačních programů, například z oblasti inovace výroby, zemědělství, podpory cestovního ruchu, podpory regionu atd.

Výhody financování úvěrem

Jednoznačnou výhodou úvěrového financování je fakt, že nepodléhá DPH z finančních služeb. Tzn. pro neplátce DPH (především spotřebitele) je financování úvěrem většinou výhodnější. Minimální délka úvěrové smlouvy není limitována zákonem jako u finančního leasingu. I v případě úvěru je možné předčasné splacení úvěru a zajímavá nabídka pojištění předmětu financování.

Výhody podnikatelského úvěru

Možnost financování i v případě, že je předmět pořizován s podporou dotačních programů, kde čerpání prostředků je vázáno na vlastnictví předmětu. Možnost optimalizace daňových nákladů zejména při nákupu ke konci kalendářního roku a jednorázový odpočet celé DPH z kupní ceny na počátku splácení.

Našim klientům poradíme při vyjednávání s dodavateli, včetně obsahu obchodních smluv a dovozu předmětu financování ze zemí EU. Všem zájemcům o naše služby nabízíme poradenství a konzultace daňově účetních aspektů úvěrových a kupních smluv. Zajistíme také prověření vozidel v zahraničních i tuzemských databázích. 

Úvěr na nemovitost

Podnikatelským subjektům nabízíme financování nemovitostí formou úvěru, jehož hlavní předností jsou rychlé schválení, čerpání úvěrových prostředků, možnost nepravidelné výše splátek, délka splácení až 60 měsíců s možností nastavení zvýšené poslední splátky.

Úvěr s dotační podporou

Využití podpůrných programů

Společnost UNILEASING a.s. financuje předměty, na které je poskytnuta dotace, finanční příspěvek, nebo úvěr z: 

  • Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), 
  • Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF),
  • Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. (ČMZRB).

PGRLF

S PGRLF má naše společnost uzavřenou dlouhodobou smlouvu o spolupráci. Pro naše klienty to znamená možnost využít zejména program Zemědělec na poskytnutí dotace části úroků z úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství a lesnictví. Podrobnější informace o dotaci naleznete na webových stránkách Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

SZIF

SZIF je akreditovaná platební agentura zřízená dle zákona a rozdělující dotace na pořízení majetku z Evropské unie a národních zdrojů. Mezi základní programy fondu patří Program rozvoje venkova a Operační program Rybářství. Podrobnější informace o dotacích naleznete na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

Při úvěrovém financování s dotací od PGRLF či SZIF je možné obě dotace kombinovat a také využít nepravidelné splácení. Znamená to možnost placení splátek v měsících, kdy klient má zdroj příjmů (v sezóně) a výrazně snížené nebo nulové splátky v ostatních měsících roku.

ČMZRB

Společnost UNILEASING s ČMZRB spolupracuje při spolufinancování projektů podpořených zvýhodněnými úvěry v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Prostřednictvím programu Expanze mohou podnikatelé financovat nákup strojů, zařízení i nemovitostí. Kromě programu Expanze, lze využít program Úspory energie, který nabízí podnikatelům bez rozdílu velikosti bezúročné úvěry k financování jejich energeticky úsporných projektů, jako je např. zateplení budovy určené k podnikání apod.

Operativní leasing

Operativní leasing dopravní techniky a strojů je pronájem movité věci bez nároku na následnou koupi. Pronájem je doprovázen různým rozsahem služeb, které jsou zakalkulovány ve smluvním nájemném. Naše společnost umí zajistit splnění zákonných požadavků jako je silniční daň, poplatek za rádio a zákonné pojištění.

Nadstavba operativního leasingu - full-service leasing

Full-service leasing obsahuje rozšířené služby, které jsou potřebné k provozování vozidla a zahrnují od záručního a pozáručního servisu, údržby, výměny, uskladnění pneumatik, zajištění mobility (náhradní vozidlo), přes veškeré zákonné povinnosti, jako je silniční daň, poplatek za rádio, zákonné pojištění, havarijní pojištění až po vedení veškeré administrativy. Full-service leasing automobilů, jako samostatný produkt operativního leasingu, realizujeme ve spolupráci s našimi dlouholetými obchodními partnery. Služba umožňuje klientovi rovnoměrně plánovat své náklady a zároveň využívat komplexní servis s komfortními a kvalitními službami, jako je náhradní vozidlo po dobu servisu nebo opravy, odtah vozidla, likvidace pojistných událostí, zimní a letní pneu atd.

Flotilové financování

Nabízíme také financování velkých flotil osobních a dodávkových vozů formou operativního leasingu, finančního leasingu, případně úvěru. Toto financování využívají velcí klienti s rozsáhlým vozovým parkem, poskytovatelé operativního leasingu nebo půjčovny automobilů.

Zpětný leasing

Našim klientům nabízíme zpětný leasing movitých věcí včetně individuálně dovezených vozidel, strojů a nově vybudovaných technologických celků. Jedná se opět o finanční pronájem, kdy dodavatel a nájemce je tatáž osoba. Používá se v případech, kdy nájemce předmět vlastní nebo se podle uzavřené smlouvy vlastníkem po předání či dobudování stane.

Nejčastěji je tato forma financování využívána při dovozu osobních vozidel ze zahraničí. Zpětný leasing je možno také použít pro uvolnění finančních prostředků pro rozložení finanční zátěže klienta na delší období.

V rámci naší nabídky vám rádi předložíme také nabídku pojištění předmětu financování. Nabízíme možnost výběru z několika tradičních pojišťoven, se kterými smluvně spolupracujeme a kde máme dlouhodobě ověřenou výbornou spolupráci.
Před dovozem vozidla ze zahraničí zajistíme prověření automobilu v zahraničních i tuzemských databázích.

Spotřebitelský úvěr

Specifický druh úvěru je spotřebitelský úvěr. Spotřebitelský úvěr se poskytuje fyzickým osobám, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti. Poskytování spotřebitelského úvěru se řídí zákonem 257/2016 Sb. Z toho pro spotřebitele vyplývají určitá práva, například kdykoliv úvěr předčasně splatit.

U spotřebitelského úvěru (účelového úvěru) je klient podrobně informován o parametrech obchodu před jeho uzavřením a tento úvěr je možné předčasně splatit s minimálním nákladem stanoveným zákonem.

Součástí spotřebitelského úvěru může být také nabídka pojištění, kde nabízíme možnost výběru z několika tradičních pojišťoven. Tuto doplňkovou službu klient může, ale nemusí využít. Námi nabízené pojišťovny jsou dlouhodobě prověřené a to nejenom při hladkém uzavření pojistné smlouvy, ale také při vyřizování pojistných událostí.

Informace trvale přístupné spotřebiteli dle § 92 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z úvěrů

Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele se spotřebiteli poskytuje informace, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z úvěrové smlouvy je: Finanční arbitr České republiky, jehož internetová adresa zní: www.finarbitr.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z pojištění

Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 

Ostatní finanční produkty

Leasing na Slovensko

Pro vybrané obchodní partnery se sídlem na Slovensku je naše společnost schopna realizovat financování formou leasingu se splácením v EUR.

Odkup pohledávek

Naše společnost nabízí některé další finanční produkty. Například odkup pohledávek dodavatelů bonitních klientů. V této variantě financování UNILEASING a.s. odkoupí od dodavatele pohledávku za klientem s původně sjednanou  postupnou splatností. Klient poté splácí původně sjednané splátky s dodavatelem naší leasingové společnosti.

Splácení je možné v CZK nebo EUR

U většiny finančních produktů je splácení možné v CZK nebo EUR. Splátky mohou být v průběhu trvání smlouvy neměnné (fixní sazba) nebo závislé na vývoji smluvně dohodnuté sazby měny (PRIBOR, EURIBOR). Splácení může být pravidelné nebo nepravidelné (respektující průběh tržeb klienta v kalendářním roce nebo i delším období). Všem zájemcům o naše služby nabízíme daňové a účetní konzultace týkající se leasingových a kupních smluv. Pomůžeme s kvalifikovanou analýzou a vyhodnocením vhodné volby financování investičního záměru.

Nabídka pojištění

Samozřejmostí je nabídka pojištění předmětu financování v rámci pojistných smluv naší společnosti. Klienti mají možnost výběru z několika pojišťoven, se kterými smluvně spolupracujeme a kde máme dlouhodobě ověřenou dobrou spolupráci nejenom při hladkém uzavření pojistné smlouvy, ale také při vyřizování pojistných událostí. 

Pojištění po ukončení leasingové/úvěrové smlouvy

Zobrazit podrobnosti pojištění po ukončení leasingové/úvěrové smlouvy

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.