klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Informace pro spotřebitele

Specifický druh úvěru je spotřebitelský úvěr. Spotřebitelský úvěr se poskytuje fyzickým osobám, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti. Poskytování spotřebitelského úvěru se řídí zákonem 257/2016 Sb. Z toho pro spotřebitele vyplývají určitá práva, například kdykoliv úvěr předčasně splatit.

Spotřebitelským úvěrem financujeme především osobní automobily, dodávkové automobily, motocykly, drobné stroje.

Bližší informace vám rádi poskytnou naši obchodní zástupci.

Informace trvale přístupné spotřebiteli dle § 92:

A) Kontaktní údaje

UNILEASING a.s.
Randova 214, 339 01 Klatovy I
tel.: 376 357 111
email: unileasing@unileasing.cz
DS: y4wgtg2
www.unileasing.cz
IČ: 25205552
DIČ: CZ25205552

B) Údaje o registru

UNILEASING a.s. je oprávněna poskytovat spotřebitelské úvěry na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru uděleného ČNB dne 21.5.2018. O této skutečnosti se můžete přesvědčit na webových stránkách České národní banky v Seznamech regulovaných a registrovaných subjektů, viz http://www.cnb.cz/cnb/jerrs

 Úplný výpis ze seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, (dokument Acrobat Reader, 108 kB)

C) Údaje o interním mechanismu vyřizování stížností

UNILEASING a.s. chce klientům vždy poskytovat kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni. Pokud však i přesto nastane situace, kdy se v dokumentaci objevila chyba, nebo nejste spokojeni se službami či s chováním našich zaměstnanců nebo obchodních partnerů/prodejců, jsme připraveni se vaším podnětem vážně zabývat. Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů (reklamační řád)
Vaši stížnost lze směřovat vždy písemně na:
UNILEASING a.s.
Randova 214, 339 01 Klatovy I,
e-mail: unileasing@unileasing.cz
 
Vaši stížnost zaevidujeme, důkladně prošetříme a o výsledku vás budeme nejdéle do 30 dnů informovat. V mimořádných případech může být tato lhůta prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro prošetření případu.
Nebudete-li spokojeni s řešením své stížnosti, můžete kontaktovat:
ČNB
Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
tel: +420 224 411 111
Zelená linka tel: +420 800 160 170
Webový formulář pro podání: Dotazy, podněty, upozornění, stížnosti

D) Údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z úvěrů

Pro mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů můžete kontaktovat:
 
Finanční arbitr ČR
Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 042 070
email: arbitr@finarbitr.cz
 
Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na www.finarbitr.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z pojištění

Pro mimosoudní řešení sporů mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z pojistné smlouvy neživotního pojištění můžete kontaktovat:
 
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 496/44, 110 00 Praha 1
tel: +420 222 703 404
fax: +420 296 366 236
 
Více informací naleznete na www.coi.cz

E) Údaje o orgánu dohledu

Dohled v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených právními předpisy při sjednávání spotřebitelského úvěru vykonává:

Česká národní banka
Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
tel: +420 224 411 111
Zelená linka tel: +420 800 160 170
Webový formulář pro podání: Dotazy, podněty, upozornění, stížnosti

Více informací naleznete na www.cnb.cz

F) Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru

 1. Než se rozhodnete si půjčit, přečtěte si „10 + 1 otázek pro zodpovědného spotřebitele“
 2. Vyplňte „žádost“ nebo kontaktujte naše obchodní zástupce
 3. Předložte následující dokumenty – podklady pro posouzení bonity v minimálním rozsahu:
  • potvrzení o příjmech, a to potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů za období minimálně 6 měsíců jste-li zaměstnán/a, nebo kopii daňového přiznání pokud vaše příjmy neplynou rozhodující částí ze zaměstnaneckého poměru, případně jiné potvrzení o příjmech, například oznámení o výši starobního důchodu a podobně
  • výpis z vašeho účtu, nejlépe s uvedením příjmů, výdajů za celý kalendářní měsíc, včetně zůstatku na účtu.
  • informace o předmětu úvěru (např. faktura, technický průkaz, kupní smlouva, …)
  Poskytovatel tímto upozorňuje žadatele, jestliže žadatel nesplní svou povinnost poskytnout úplné a pravdivé informace nezbytné k posouzení úvěruschopnosti a tyto informace na žádost poskytovatele nevysvětlí popřípadě nedoplní a poskytovatel tudíž nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, pak poskytovatel spotřebitelský úvěr neposkytne.
 4. Pokud to bude ke schválení nutné, informace budete muset vysvětlit nebo doplnit
 5. Po schválení žádosti obdržíte „Předsmluvní informaci“ o konkrétních podmínkách vašeho spotřebitelského úvěru
 6. Důkladně se seznamte s textem smlouvy o úvěru a příslušných všeobecných podmínek
 7. Sjednejte si schůzku s naším obchodním zástupcem, kde si nechte vysvětlit význam a obsah všech dokumentů
 8. Po podpisu smlouvy o úvěru zaplatíte dodavateli jím požadovanou zálohu (část ceny předmětu financování)
 9. Při předání si předmět financování náležitě zkontrolujte
 10. Podpisem protokolu o předání nastává poskytnutí úvěru
 11. Následně budete podle splátkového kalendáře hradit sjednané splátky
 12. Po řádném zaplacení všech splátek včetně příslušenství obdržíte potvrzení o ukončení smlouvy (a doklady od vozidla)

G) Informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1

Společnost UNILEASING a.s. neposkytuje radu dle §85 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru.

H) Účel použití spotřebitelského úvěru

Nákup konkrétní movité věci. Úvěr bude čerpán převodem na účet dodavatele (prodávajícího).

I) Formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru

Spotřebitelské úvěry poskytované společností UNILEASING a. s. jsou zajištěny: „Zajišťovacím převodem vlastnické práva k předmětu financování“ a/ nebo „Prohlášením ručitele“

J) Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

Doba splácení je 12- 60 měsíců.

K) Typy dostupné zápůjční úrokové sazby

Typ zápůjční úrokové sazby pro spotřebitelské úvěry poskytované společností UNILEASING a.s.: pevná sazba (fixní)

L) Úvěr v cizí měně

Není relevantní.

M) Reprezentativní příklad

Spotřebitelský úvěr na nové vozidlo ŠKODA Fabia 1,0 MPI 59 kW, pořizovací cena 350.000,- Kč vč. DPH, akontace 25 %, splácení 48 měsíců, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a havarijního pojištění se spoluúčastí 10 % minimálně 10.000,- Kč: Výše úvěru 262.500,- Kč, 48 měsíčních splátek (anuitní) včetně pojištění ve výši 7.660,- Kč splatné vždy k 1. dni každého kalendářního měsíce počínaje 1.11.2022, celková částka k úhradě 367.680,- Kč, úroková sazba pevná (fixní) 9,5 % p.a., roční procentní sazba nákladů (RPSN) 17,03 % ke dni předpokládaného poskytnutí úvěru 1.10.2022. Do RPSN je zahrnuto havarijní pojištění ve výši 9.887,- Kč za rok. Do RPSN není zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (zákonné pojištění). Požadované zajištění: zajišťovací převod vlastnické práva k vozidlu včetně zápisu do technického průkazu.

 VZOR Smlouva o úvěru, (dokument Acrobat Reader, 206 kB)

 VZOR Informace o úvěru, (dokument Acrobat Reader, 147 kB)

 Všeobecné podmínky pro spotřebitele UV162, (dokument Acrobat Reader, 124 kB)

N) Případné další náklady

V některých případech může být požadován poplatek za uzavření smlouvy a pojištění předmětu financování.

O) Možnosti splácení spotřebitelského úvěru

Spotřebitelský úvěr se bude splácet v pravidelných měsíčních splátkách zahrnujících jistinu a úrok (anuitní splátky) a případně i pojištění předmětu financování převodem na účet společnosti UNILEASING a.s. uvedeném na smlouvě nebo na splátkovém kalendáři.

P) Splácení dle smlouvy nezaručuje splacení úvěru

Není relevantní.

Q) Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

Spotřebitelský úvěr lze předčasně splatit, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. Pro případ předčasného splacení úvěru má společnost UNILEASING a.s. právo na náhradu nákladů vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů se vypočte jako 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, výše náhrady nákladů se vypočte jako 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru. Takto vypočtené částky lze snížit, případně neúčtovat vůbec.

R) Ocenění nemovité věci

Není relevantní.

S) Informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě

V některých případech může být požadováno pojištění předmětu financování a vinkulace pojistného plnění.

T) Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků

Za porušení závazků vyplývajících ze smlouvy Vám může být účtován úrok z prodlení, případně smluvní pokuta. V případě vymáhání pohledávky může být požadována úhrada nákladů na vymáhání, soudní poplatky, náklady právního zastoupení, náklady exekuce. Pro případ prodlení s placením splátek delším než 30 dní je společnost UNILEASING oprávněna odstoupit od smlouvy o úvěru. Opomenutí platby by tedy pro vás mohlo mít další závažné důsledky, například nucený prodej majetku a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.

 

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.