klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

FAQ - Často kladené dotazy

Jak mám postupovat v případě pojistné události na předmětu leasingu?

Vyplňte elektronický formulář pro hlášení pojistné události, případně kontaktujte UNILEASING na telefonním čísle 376 357 131.

Kdo hlásí na pojišťovnu škodu způsobenou provozem vozidla? Musím o tom informovat UNILEASING?

Pojistnou událost na pojišťovnu hlásí pojištěný = provozovatel vozidla = leasingový nájemce. UNILEASING, jako vlastník, je pouze povinen povinné ručení uzavřít. V tomto případě pojišťovna sama informuje vlastníka o pojistné události. Nájemce informuje vlastníka pouze v případě pojistné události na předmětu leasingu, nikoliv tedy v případě škody způsobené provozem vozidla.

Co je to devinkulace?

Devinkulace je česky řečeno uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch UNILEASINGu. Je to až poslední potřebný doklad pro pojišťovnu v okamžiku, kdy je spis pojistné události kompletní ( oznámení poj.události, prohlídka+foto, kopie ŘP, tech.průkaz, faktury za opravu, relace policie, atd...) a likvidátor chce vyplácet pojistné plnění. Zjednodušeně se jedná o souhlas UNILEASINGu s výplatou pojistného plnění nájemci, popř. opravně.

Lze dodatečně připojistit čelní sklo?

Čelní sklo lze dodatečně připojistit pouze nepoškozené na základě žádosti adresované centrále UNILEASING v Klatovech. Bližší informace získáte na telefonních číslech 376 357 146 a 376 357 154.

Jak si zapůjčit originál velkého technického průkazu?

Vyplňte formulář pro zapůjčení technického průkazu nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 376 357 130, kde se domluvíte jakým způsobem Vám bude technický průkaz doručen. Technický průkaz musí být vrácen včas, dle znění všeobecných podmínek UNILEASING, jinak vám bude účtována smluvní pokuta.

Kdo vystaví potvrzení o bezškodném průběhu potřebné pro poskytnutí bonusu po ukončení leasingu?

Potvrzení vydá pojišťovna, u které byl předmět leasingu pojištěn po dobu leasingu, ale až po ukončení nájemního vztahu (klient se stává vlastníkem).

Na co je potřeba nezapomenout po ukončení leasingové smlouvy?

Po ukončení leasingové smlouvy je nutno zapsat nového vlastníka v technickém průkazu. Plnou moc k provedení zápisu zasíláme po dohodě s klientem datovou zprávou na příslušný registr vozidel. V případě, že klient změnil sídlo podnikání nebo adresu trvalého bydliště a tuto skutečnost nenahlásil místně příslušnému dopravnímu úřadu, tento úřad si změnu provede sám ve své evidenci a je potřeba provést změnu vlastníka v místě příslušného registru vozidel nového sídla nebo bydliště. Toto je potřeba oznámit společnosti UNILEASING, aby plnou moc zaslala na správný registr vozidel.

Co mám dělat, když skončila platnost zelené karty?

V takovém případě lze o vystavení nové zelené karty požádat:
- jakoukoliv pobočku příslušné pojišťovny při předložení původní zelené karty,
- nebo v pobočce UNILEASING a.s. se kterou jste uzavřeli příslušnou leasingovou smlouvu,
- nebo zasláním e-mailu na: unileasing@unileasing.cz s uvedením čísla leasingové smlouvy, RZ nebo VIN a především správné poštovní adresy pro zaslání nové zelené karty.

Kontrolní hlášení k DPH

Jaké číslo je nutno uvádět u splátkových kalendářů k leasingovým smlouvám v kontrolním hlášení jako evidenční číslo daňového dokladu? Bude toto evidenční číslo daňového dokladu každý měsíc stejné?

Je to číslo leasingové smlouvy, které je uvedeno i na daňovém dokladu – a to bez dalších znaků. Nepřidávejte k tomuto evidenčnímu číslu žádné další (ani pořadová) čísla. Toto evidenční číslo daňového dokladu (splátkového kalendáře) bude pronajímatel UNILEASING a.s. i nájemce uvádět každý měsíc stejné.

Bude evidenční číslo splátkového kalendáře k dodatku č. 1 nebo k dodatku č. 3 k leasingové smlouvě 2111321 odlišné od čísla původního splátkového kalendáře?

Ne, stále to bude číslo leasingové smlouvy – tj. bez ohledu na počet dodatků k uvedené leasingové smlouvě. V uvedeném příkladu bude evidenční číslo daňového dokladu 2111321 – a to bez ohledu na to, zda je to splátkový kalendář dle dodatku č. 1 nebo dle dodatku č. 5. k leasingové smlouvě č. 2111321.

Do kontrolního hlášení uvede nájemce do části B2 ze splátkových kalendářů každou splátku v daném měsíci, třebaže tato splátka je včetně DPH nižší než 10.000 Kč?

Ano, neboť v případě splátkového kalendáře (§ 31 zákona o DPH) se pro splnění limitu 10.000 Kč vč. DPH posuzuje součet všech jednotlivých dílčích plnění na tomto daňovém dokladu (splátkovém kalendáři), který je vždy vyšší než 10.000 Kč.
Každou splátku za daný měsíc proto nájemce-plátce DPH uvede do části B2, třebaže tato splátka včetně DPH je nižší než 10.000 Kč. Pronajímatel UNILEASING a.s. uvede tuto splátku pod shodným evidenčním číslem v části A4 kontrolního hlášení.

 

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.