klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Oznámení protiprávního jednání

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), zavedla společnost UNILEASING a.s. (dále jen „společnost“), jako povinná osoba následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
 2. Každá osoba, která pro společnost vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost a která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně nebo ústně, a to i anonymně (oznamovatel). Přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost je vyloučeno.
 3. Oznámení může oznamovatel podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pověřené osobě Ing. Anetě Michlové, tel.: (+420) 376 357 128, email michlova@unileasing.cz, a to:
  1. prostřednictvím formuláře k podání oznámení (viz níže),
  2. písemně elektronicky na e-mailovou adresu pověřené osoby,
  3. v listinné podobě na adresu Randova 214, 339 01 Klatovy s označením na obálce: „Oznámení protiprávního jednání – neotvírat“,
  4. osobně (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) nebo
  5. telefonicky na čísle pověřené osoby uvedeném výše.
 4. Oznámení může oznamovatel rovněž podat rovnou ministerstvu spravedlnosti, způsoby podání, identifikace pověřené osoby ministerstva spolu s kontaktními údaji a zabezpečeným formulářem pro podání ministerstvu jsou veřejně přístupné na webové stránce oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.
 5. Oznámení o porušení povinnosti podle AML zákona však Ministerstvu spravedlnosti podat nelze. AML zákon zakazuje uveřejnit informace tvořící obsah oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle AML zákona. Takové oznámení o porušení povinnosti podle AML zákona je možné podat přímo Finančnímu analytickému úřadu.
 6. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, takovéto jednání může být sankcionováno pokutou ve výši do 50 000 Kč.
 7. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
 8. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze výše uvedená pověřená osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Pověřená osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, pověřená osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, pověřená osoba společnosti navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření společnost neprodleně vyrozumí pověřenou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 9. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, pověřená osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona o ochraně oznamovatelů náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.

Formulář k podání oznámení

*Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.