klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Změna sazeb DPH s účinností od 1.1.2013

Na základě změny zákona o DPH*) se zvyšuje s účinností od 1.1.2013 základní sazba DPH z 20% na 21% také u nájemného ze smluv o finančním leasingu s právem koupě předmětu leasingu předaného po 1.1.2009.
 
Dne 14.1.2013 rozešleme na korespondenční adresy klientů aktualizovaný splátkový kalendář – daňový doklad k příslušným leasingovým smlouvám s vysvětlujícím dopisem. V novém splátkovém kalendáři se zvyšuje od 1.1.2013 sazba DPH na 21%, částka DPH a tím i částka k úhradě. Částky bez DPH se nemění.
 
1. Pokud jste uhradili splátku nájemného splatnou k 1.1.2013 v průběhu měsíce ledna v původní výši s 20% DPH, doplatíte proti aktualizovanému splátkovému kalendáři pouze rozdíl 1% DPH. Tento „nedoplatek 1% DPH“ nebude do 25.1.2013 naší společností penalizován.
 
2. Pokud ještě nemáte uhrazenou leasingovou splátku splatnou k 1.1.2013, můžete si sami provést výpočet ze základu daně (ceny bez DPH) sazbou DPH 21% a uhradit lednovou splátku s aktuální sazbou DPH 21%. Také si můžete napsat požadavek o sdělení aktuální výše lednové splátky na e-mail: krcmarova@unileasing.cz – uveďte prosím č. vaší leasingové smlouvy (smluv).
 
3. Pokud evidujeme k 31.12.2012 u vaší smlouvy přeplatek nájemného = předplacené nájemné na leden 2013 či na další splátky splatné po 1.1.2013, jedná se o předem přijatou platbu (zálohu na budoucí nájemné). Tuto zálohu uvidíte v novém splátkovém kalendáři v řádku označeném „DD+“. Řádek „DD+“ bude pro účely DPH zároveň daňovým dokladem na přijatou platbu (zálohu na nájemné). Záloha na nájemné uhrazená do 31.12.2012 podléhá sazbě DPH 20%. Nárok na odpočet DPH vzniká ve výši 20% z uhrazené zálohy dle tohoto daňového dokladu na přijatou platbu. Poté bude částka výše uvedené zálohy na nájemné (v rozdělení na základ daně a DPH) odečtena postupně od příslušné měsíční splátky (splátek) nájemného v řádku (řádcích) označených „DD-“ v aktualizovaném splátkovém kalendáři.
 
Změna sazeb DPH se netýká: 1. leasingových smluv předaných do 31.12.2008 (tj. z let před rokem 2009) **), 2. úvěrových smluv, 3. leasingových smluv s povinností koupě (u těchto smluv byla celá DPH vyčíslena ke dni předání předmětu leasingu).
 
*) Zákon č.500/2012 Sb. z 31.12.2012, účinný od 1.1.2013 – přesná citace § 47, bod 1: § 47 - Sazby daně u zdanitelného plnění „(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje a) základní sazba daně ve výši 21 %, nebo b) snížená sazba daně ve výši 15 %“
 
**) Přechodná ustanovení čl. II, odst. 2 zákona č. 302/2008 Sb. – přesná citace: „ Pro smluvní vztahy ze smluv o finančním pronájmu uzavřených podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“
 
Přechodná ustanovení čl. VIII., odst. 4 zákona č. 362/2009 Sb. – přesná citace: „ U smluv o finančním pronájmu , které byly uzavřeny do 31. prosince 2008 podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2008, a jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do 31. prosince 2008, se po 1. lednu 2010 uplatní sazba daně platná do 31.12.2008“ (tj. 19% nebo 9%).
 
Dle citovaných přechodných ustanovení **) u leasingových smluv s předáním předmětu leasingu do 31.12.2008 zůstává nadále sazba DPH 19% nebo 9% až do jejich ukončení, a to včetně prodejní ceny, neboť je tato cena uvedena v leasingové smlouvě – prodejní cena je součástí tohoto smluvního vztahu.
 
Kontakt:
UNILEASING a.s.
Miroslava Krčmářová 
email: krcmarova@unileasing.cz 
tel: (+420) 376 357 143 

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.