klientsky-servis_carouselbgunibgunibguni
Unileasing

Flexibilní a rychlé financování

Jak snížit riziko podvodu při koupi vozidla

S ohledem na některé případy podvodných prodejů vozidel od nevlastníků chceme varovat před těmito praktikami a stručně popsat problematiku finančních leasingů a úvěrů.

Důležité je uvědomit si, že vozidlo lze řádně koupit pouze od jeho vlastníka, protože ten má jako jediný právo převést vlastnické právo k vozidlu jiné osobě.

Finanční leasing a úvěr

Leasingová společnost financuje svým klientům pořízení vozidla nejčastěji formou smlouvy o finančním leasingu, na základě které leasingová společnost poskytne své vozidlo do užívání klientovi a ten se zaváže platit leasingové společnosti leasingové splátky. Po řádném ukončení smlouvy (splacení všech leasingových splátek) pak dojde k převodu vozidla do vlastnictví klienta. I v případě financování koupě vozidla formou úvěru je zpravidla leasingová společnost po celou dobu trvání úvěrové smlouvy vlastníkem vozidla, a to na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva. Splacením úvěru tento zajišťovací převod automaticky končí.

Na trhu je zcela běžné, že leasingové společnosti financují vozidla klientům (právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám), kteří vozidla dále přenechávají (pronajímají, půjčují) do užívání třetím osobám, typicky jde o autopůjčovny, poskytovatele operativních leasingů vozidel, taxislužby či autoservisy poskytující svým zákazníkům náhradní vozidla (dále „půjčovny“). V takovém případě je tedy vozidlo ve vlastnictví leasingové společnosti. Leasingová společnost je v registru vozidel zapsána jako vlastník a půjčovna jako provozovatel. Tyto údaje se pak zapisují do osvědčení o registraci vozidla (ORV). Před 1.1.2024 se údaje o vlastníkovi a provozovateli zapisovaly i do tzv. velkého technického průkazu a současně v tzv. malém technickém průkazu byl zapsán provozovatel vozidla s tím, zda je tento provozovatel zároveň vlastníkem vozidla (ANO - NE).

Protože půjčovna není vlastníkem, má omezené možnosti s vozidlem nakládat. Pokud jí k tomu dá leasingová společnost souhlas, může vozidlo přenechat do užívání (např. pronajmout) třetí osobě, za žádných okolností však nesmí vozidlo komukoliv prodat.

K převedení vlastnického práva k vozidlu na půjčovnu nemusí z řady důvodů nikdy dojít. Po dobu trvání leasingové nebo úvěrové smlouvy existuje riziko, že půjčovna přestane hradit splátky či jinak poruší smluvní podmínky, leasingová společnost nebude mít jinou možnost než smlouvu vypovědět a půjčovna bude v takovém případě povinna vozidlo vrátit leasingové společnosti jako řádnému vlastníkovi. Vrácené vozidlo pak leasingová společnost prodá za tržní cenu, aby mohlo dojít k řádnému vypořádání smlouvy (případný přeplatek je leasingová společnost povinna vrátit půjčovně, jako svému klientovi).

Až po řádném ukončení leasingového vztahu nebo po úplném splacení úvěru a po převedení vlastnického práva z leasingové společnosti na půjčovnu, bude půjčovna, jako nový vlastník vozidla, oprávněna vozidlo prodat.

Na co si dát pozor

Ověřte si, zda fyzická nebo právnická osoba od které si vozidlo kupujete, či která vám vozidlo pronajímá a slibuje převod vlastnického práva po doplacení splátek, je zároveň vlastníkem vozidla. Pokud tomu tak není, taková osoba nemá právo prodat Vám vozidlo a hrozí reálné riziko, že přijdete jak o peníze, tak o vozidlo.

  • Kdo je vlastníkem vozidla lze téměř s jistotou zjistit v registru vozidel nebo v osvědčení o registraci vozidla (ORV). U dokladů vydaných před 1.1.2024 v tzv. velkém technickém průkazu.
  • Z tzv. malého technického průkazu vydaného před 1.1.2024 lze zjistit provozovatele vozidla a údaj o tom, zda je provozovatel zároveň vlastníkem vozidla.
  • Některé leasingové společnosti poskytují údaje o svých vozidlech, např. údaje o vozidlech ve vlastnictví společnosti UNILEASING naleznete na stránce Kontrola VIN.
  • Dále na webových stránkách cardetect.cz nebo cebia.com/checklease si lze ověřit, zda vozidlo není ve vlastnictví některé jiné leasingové společnosti (tyto údaje však nemusí být správné či aktualizované).

Na základě výše uvedeného nezbývá než doporučit, abyste se vždy snažili zjistit, jak je to s vlastnictvím vozidla. Zpozorněte, pokud Vám chce provozovatel vozidlo prodat nebo pronajmout s možností odkupu, ale z dokumentů o vozidle zjistíte, že vlastník je rozdílný od provozovatele.

Tímto poskytuji společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.