Unileasing

unikátní klientský servis

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení k DPH od 1.1.2016

  • poprvé se podává za měsíc leden 2016 – tedy v termínu do 25. 2. 2016
  • pouze fyzické osoby - čtvrtletní plátci DPH podávají poprvé za 1. čtvrtletí – tj. do 25.4.2016.

Obecné informace, dotazy a odpovědi naleznete v daňovém portálu MF ČR na adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2015

Konkrétní informace ke splátkovým kalendářům z leasingových smluv uzavřených se společností UNILEASING a.s. jako pronajímatelem:

Evidenční číslo daňového dokladu v kontrolním hlášení = číslo leasingové smlouvy uvedené na splátkovém kalendáři - daňovém dokladu – bez žádných dalších znaků! Nepřidávejte žádná další (ani pořadová) čísla!
Příklad: evidenční č. daň. dokladu 2111321 = číslo leasingové smlouvy 2111321.
Evidenční číslo daňového dokladu (= číslo leasingové smlouvy) bude každý měsíc stále stejné.
Evidenční číslo daňového dokladu (= číslo leasingové smlouvy) je též nadále variabilní symbol pro platby splátek.
Evidenční číslo daňového dokladu (= číslo leasingové smlouvy) bude stále stejné i v případě několika dodatků a několika splátkových kalendářů k uvedené leasingové smlouvě.
 
Nájemce bude uvádět do části B2 kontrolního hlášení u splátkových kalendářů k leasingovým smlouvám i měsíční splátky nižší než 10.000 Kč vč. DPH v daném měsíci, neboť celý daňový doklad = splátkový kalendář v součtu všech dílčích plnění přesahuje částku 10.000 Kč vč. DPH.
V případě splátkového kalendáře (§31 zákona o DPH) se pro splnění limitu 10.000 Kč posuzuje součet všech jednotlivých dílčích plnění – tj. měsíčních splátek nájemného – za celý splátkový kalendář.
 
Pokud jsou v měsíci předání předmětu leasingu ve splátkovém kalendáři – daňovém dokladu uvedeny dvě splátky Msp. (mimořádná splátka) a 1. měsíční splátka s jedním DUZP, uvedou se do kontrolního hlášení k DPH v součtu (jak daňových základů, tak DPH) z obou splátek s tímto jedním DUZP.
 
Datum „DPPD“ v Kontrolním hlášení u splátkových kalendářů: uvádějte DUZP měsíční leasingové splátky (= zároveň datum splatnosti) uvedený na splátkovém kalendáři–daňovém dokladu (obvykle je to 1. den měsíce) – a to bez ohledu na skutečný datum úhrady této splátky nájemcem. 
 
Splátky z úvěrových smluv se do kontrolního hlášení k DPH neuvádějí. Úrok z jistiny je plnění osvobozené od DPH (splátka úvěru neobsahuje DPH).
 
Další informace budou aktuálně doplňovány dle Vašich dotazů.
V sekci Často kladené otázky můžete nalézt odpovědi na dotazy k problematice kontrolního hlášení k DPH. Můžete také sami zaslat z našeho webu konkrétní dotaz týkající se Vaší leasingové smlouvy a kontrolního hlášení pomocí rychlého dotazu.
 
Kontakt:
UNILEASING a.s., www.unileasing.cz
email: unileasing@unileasing.cz, tel: (+420) 376 357 111

 

Tímto poskytuji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. společnosti UNILEASING a.s. souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k marketingovým účelům, zejména k nabízení služeb společnosti UNILEASING a.s.